Home » Utile studenti » Statutul Studentului
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Statutul Studentului

Statutul Studentului


 

Introducere


Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti reprezinta o universitate tehnica pentru formarea specialistilor cu pregatire superioara in constructii, instalatii, masini si utilaje pentru constructii, ingineria mediului, geodezie, precum si in domenii conexe, cum ar fi acela de traducere si interpretare cu specific tehnic.

Cele sase facultati si Departamentul de Inginerie in limbi straine si comunicare din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti ofera o pregatire universitara atat pentru primul ciclu, de licenta cu durata de 4 ani, in urma caruia se obtine calificarea de inginer, cat si pentru ciclul al doilea, de masterat.

In oferta de învatamant a Universitatii se gaseste si pregatirea universitara in domeniul limbi moderne aplicate cu o sectie de traducere si interpretare (3 ani la cursuri de zi).

Activitatea studentilor in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti se desfasoara in spiritul si cu conditia respectarii legii si a prevederilor CARTEI U.T.C.B.

 

Capitole


 

Admitere in Facultatea de Geodezie, Admitere in U.T.C.B.


Admitere in Facultatea de Geodezie, Admitere in U.T.C.B.

Informatiile despre admitere 2008 la UTCB si implicit la Facultatea de Geodezie, le gasiti aici.

 

Descrierea sistemului de credite transferabile de studii


Descrierea sistemului de credite transferabile de studii

Informatiile despre sistemul de credite transferabile de studii, le gasiti aici.

 

Procesul de invatamant3.1. PARTICIPAREA STUDENTILOR LA PROCESUL DE INVATAMANT

3.1.1. Formele de activitate prevazute in planurile de invatamant sunt cursuri C,seminarii (S),lucrari practice,laborator,desen,proiecre fara nota distincta (L),proiecte cu nota distincta (P),practica(p)..

3.1.2.Prezenta la toate formele de activitate prevazute in planurile de invatamant(cursuri,seminarii,lucrari practice,proiecte,practica)este obligatorie pentru toti studentii anilor I, II si III de invatamant universitarde lunga durata si anilor I si II de invatamant universitar de scurta durata.Aceeasi prevedere, cu exceptia participarii la orele de curs, este facultativa, dar recomandata, este valabila si pentru studentii anilor mai mari.

3.1.3. Evidenta frecventei este tinuta de catre corpul profesoral si comunicata lunar la secretariatul unitatii de invatamant.
3.1.4. Pentru lucrarile de laborator si lucrarile de desen neefectuate in termen se accepta recuperarea lor cu alte grupe, in timpul semestrului.In ultima saptamana a semestrului pot fi recuperate cel mult cate doua din numarul de lucrari de laborator si desen programate pentru semestrul respectiv.
3.1.5. Efectuarea tuturor lucrarilor de laborator conditioneaza admiterea la examen sau la colocviu a studentului, la disciplinele prevazute cu laborator.
3.1.6. Proiectul prevazut cu nota distinctiva se incheie si se sustine pana in ultima zi a semestrului in care este programat.Studentul care a lipsit la mai mult de jumatate din numarul sedintelor de proiect nu va putea sustine proiectul in semestrul in care acesta a fost programat si va fi obligat sa-l refaca , total sau partial in conditiile stabilite de titularul de curs si anuntate studentilor la inceputul semestrului. Termenul limita de sutinere si promovare a proiectului cu nota distinctiva este ultima zi a sesiunii de examene din toamna.Predarea se va face cu cel putin trei zile inainte de sustinere.
3.1.7. Au dreptul de a se prezenta la examenul pentru o anumita disciplina, in sesiunea in care acesta este programat, numai studentii care au participat la cel putin 2/3 din numarul cumulat de ore de curs si de aplicatii prevazut pentru disciplina respectiva. La cursurile la care, potrivit art.2.1.2, prezenta este facultativa, aceasta conditie nu se aplica.
3.1.8. Se excepteaza de la prevederile art.2.1.4, 2.1.5 si 2.1.6 studentii care au fost internati intr-o unitate sanitara sau la domiciliu, studentele in situatie de graviditate si maternitate, sportivii de performanta nominalizati de conducerile unitatilor de invatamant la inceputul anului universitar si studentii care au beneficiat ........ in alte centre universitare, pe durata acestora. Pentru studentii care au fost internati la domiciliu, exceptarea se face cu aprobarea Colegiului Academic.
3.1.9. Pentru frecventarea disciplinelor facultative si alegerea disciplinelor optionale din anul universitar urmator, studentii vor solicita acest lucru in scris, la termenul stabilit de conducerea unitatii de invatamant. Pentru disciplinele facultative, studentii comunica in scris secretarului daca doresc ca nota obtinuta la sfarsitul activitatii sa fie inregistrata in foaia matricola (pentru disciplinele facultative).

3.2. FORME DE INVATAMANT
3.2.1. Verificarea pregatirii studentilor la disciplinele din planul de invatamant se pot incheia cu note la examen (E), colocviu (C), proiect (P) sau cu calificativul admis/respins.
3.2.2. Aprecierea activitatii de pregatire a studentilor se face prin note, calificative si credite acordate, in conformitate cu prevederile metodologiei organizarii programelor de studii in sistemul de credite transferabile (SCT). Creditele sunt valori numerice alocate disciplinelor de studiu si sunt obtinute integral de student prin promovarea disciplinelor respective, adica prin obtinerea notei minime 5 (cinci) sau calificativul ADMIS. Un an universitar este incarcat normal cu un numar de credite, distribuite practic in mod egal intre cele doua semestre.
3.2.3. Activitatea studentului din timpul semestrului (la seminar, lucrari practice) va fi luata in considerare de titularul de disciplina in nota finala, dupa criterii stabilite in cadre si aduse la cunostinta studentilor la inceputul fiecarui semestru de catre titularul de curs.
3.2.4. In cursul semestrelor, colocviile se incheie inaintea sesiunii de examene. Nota de la colocviu se obtine pe baza calificativului asupra activitatii din timpul semestrului si, dupa caz, a rezultatelor la una sau doua lucrari de control, desfasurate pe baza unui program coordonar de conducerea unitatii de invatamant. Colocviile nepromovate se refac in regimul examenelor restante, cu recunoasterea partilor promovate.

3.3. INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE

3.3.1. Studentul primeste integral credtitele alocate daca promoveaza disciplina studiata; nu se acorda plati ale pachetului de credite, chiar daca unele activitati ale disciplinei (laborator, seminar etc.) au fost executate corescpunzator, in cazul nepromavarii formei finale de avaluare (examen, colocviu).
3.3.2. Creditele odata obtinute sunt definitive, se recunosc pe intreaga durata a scolaritatii si recunoasterea lor nu este afectata de modificarile de programa sau plan de invatamant, cu exceptia situatiei prevazute la 2.2.11; creditele se pot obtine si in avans urmand a se reporta in semestrele urmatoare.
3.3.3. Trecerea dintr-un an de studii in urmatorul este conditionata de obtinerea unui total minim de credite prevazut in metologia de aplicare S.C.C.; incheierea situatiei scolare se face la finele sesiunii de toamna a anului universitar respectiv.
3.3.4. Este considerat integralist studentul care obtine creditele stabilite la disciplinele obligatorii si optionale din programul de studii la valoarea totala pentru semestrul in cauza sau, respectiv, anul de studii.
3.3.5. Calitatea pregatirii studentului este evidentiata prin notele si clificativele obtinute, creditele nemasurand calitatea pregatirii si neexistand o legatura directa intre creditele acordate si evaluarea prin note sau calificative.
3.3.6. Prezentarea la sesiunea de examene din toamna prevazuta pentru un an de studii este conditionata de obtinerea in sesiunile de examen din iarna si din vara a unui total minim de credite prevazut in metodologia de aplicare a S.C.T.
3.3.7. In concordanta cu prevederile planurilor de invatamant se introduc conditionari, care contin succesiuni obligatorii de prezentare la examen la unele disscipline legate de insusirea obligatorie a unor cunostinte anterioare; din aceleasi motive, sistemul de credite transferabile prevede conditionari de promovare in anul urmator de studii.
3.3.8. Se considera absolvent studentul care a acumulat numarul total de credite aferent activitatilor si disciplinelor obligatorii si optionale din programul de studiu ales din cele oferite de planul de invatamant.
3.3.9. Studentul poate beneficia de intrerupere de studii la cerere, pentru maxim doi ani consecutivi. Intreruperea nu este inculsa in durata legala de scolarizare gratuita daca cererea de intrerupere este depusa de student anterior inceperii anului universitar sau cel tarziu in primele 30 de zile ale anului universitar pentru care se solicita intreruperea. In cazuri de forta majora (concedii medicale cu spitalizare, concedii de maternitate etc.) studentul poate beneficia la cerere, de prelungire de scolaritate. Prelungirea de scolaritate nu este inclusa in durata legala de scolarizare gratuita daca cererea de prelungire este aprobata anterior sesiunii de vara.
3.3.10. Studentele care solicita intreruperea de studii pentru cresterea copilului pot beneficia de o intrerupere de 3 ani. Intreruperile de studii se aproba de conducerea unitatii de invatamant, pe baza solicitarilor depuse in conditiile prevazute la punctul 2.3.9. Reluarea studiilor se poate face in anul universitar urmator in cazu in care cererea se face inaintea semestrului doi si dupa o pauza de cel putin un an in celelalte situatii.
3.3.11. Studentii anului I care in cursului unui an universitar (2 semestre ale aceluiasi an de studii), nu acumuleaza numarul minim de credite prevazut in metodologia S.C.T. sunt exmatriculati. Cazurile de forta majora (concedii medicale, de maternitate s.a.), la propunerea unitatii de invatamant, cu aprobarea Colegiului Academic, sunt acceptate ca exceptii de la regula. Studentii exmatriculati pot fi reinmatriculati in anul I la aceeasi specializare in regim de studiu cu taxa, acestia beneficiaza de recunoasterea creditelor obtinute pana la exmatriculare.

3.3.12. Obtinerea numarului obligatoriu de credite pentru un an de studii se poate amana in anul universitar urmator pentru studentii din anii II - V (II - VI seral) indiferent de numarul creditelor acumulate, specificandu-se in registrul matricol "amnat pentru obtinerea creditelor pentru anul ..... de studii (sau anii ...de studii)".
3.3.13. Amanarea pentru obtinerea totala a creditelor poate fi acordata cate o singura data pentru fiecare an de studii. Studentul intr-un singur an de studii este "amanat pentru obtinerea totala a creditelor" poate solicita participarea in avans la unele discipline (activitati) din anul de studii urmator numai daca in anul universitar anterior a obtinut la disciplinele (activitatile) prevazute in planul de invatamant la anul de studii amant un numar minim de credite prevazute in metodologia de aplicare a S.C.T.
3.3.14. Studiul disciplinelor nepromovate se reia, refacandu-se intreaga activitate didactica prevazuta pentru aceasta.
3.3.15. Disciplinele facultative se ofera pe intreaga durata a studiilor si sunt creditate separat, cu exceptia disciplinelor, pentru care nu sunt alocate credite, conform metodologiei de aplicare a S.C.T.
3.3.16. Activitatea depusa pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma respectiv de absolvire se crediteaza separat, conform metodologiei de aplicare S.C.T. Creditele se acorda numai la promovarea respectivelor examene.

3.4 TRANSFERURI SI REINMATRICULARI

3.4.1. Transferul studentilor se paote face numai pentru anul II si urmatorii, cu exceptia ultimului an de studii si numai in cadrul aceluiasi domeniu.
3.4.2. Transferul studentilor se poate aproba si pentru primul an de studii de la o unitate de invatamant la alta din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, de la un profil la altul, cu conditia ca media de admitere sa fie cel putin egala cu media ultimului candidat admis la specializarea la care se solicita transferul. Aprobarea se da de catre Colegiul Academic in cazuri bine justificate.
3.4.3. Transferurile de la seral la zi si invers, precum si intre specializarile aceleiasi unitati de invatamant se paroba de conducerea unitatii, pe baza solicitarilor depuse de studenti pana cel tarziu la 25 septembrie.
3.4.4. Transferurile de la o unitate de invatamant la alta in cadrul universitatii sau de la alta institutie de invatamant superior la Unitatea Tehnica de Constructii Bucuresti se fac cu avizul conducerilor celor doua unitati de invatamant si sunt aprobate de Colegiul Academic al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, respectiv birourile Senatelor celor doua institutii de invatamant superior.
3.4.5. Transferul studentului se poate face numai dupa incheierea situatiei scolare a anului de studii in care a fost inscris. Depunerea cererii de transfer se face pana la data de 25 septembrie, iar rezolvarea acesteia pana la 30 septembrie.
3.4.6. Reinmatricularea fostilor studenti ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti sau ai altor institutii de invatamant superior se poate aproba de Colegiul Academic, cu avizul conducerii unitatii de invatamant, daca solicitantul a fost exmatriculat pentru alte motive decat abateri disciplinare grave. Cererea de reinmatriculare se depune la unitatea de invatamant pana la 15 septembrie. Reinmatricularea se poate acorda o singura data, dupa cel putin un an de la data exmatricularii. La reinmatriculare se plateste taxa de reinmatriculare.
3.4.7. Pentru studentii transferati sau reinmatriculati, conducerea unitatii de invatamant va stabili, pana la 31 octombrie, lista probelor de diferente (examene, colocvii, proiecte cu nota distincta etc.).

3.5. RECUNOASTEREA DE NOTE SI CREDITE


3.5.1. Creditele si respectiv, notele obtinute de studenti in oricare dintre formele de studiu din U.T.C.B. se recunosc in cazul intreruperilor de studii,amanarii pentru obtinerea numarului total de credite,etc.

3.5.2. Studentilor care au fost transferati de la seral la zi sau invers, si celor transferati intre specializari din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, li se recunosc notele si creditele pentru disciplinele prevazute in ambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.

3.5.3. Studentilor care urmeaza o a doua specializare li se recunosc notele si creditele acumulate pentru disciplinele prevazute in ambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.

3.5.4. Studentilor admisi la continuarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata li se recunosc toate notele si creditele pentru disciplinele prevazute in ambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.

3.5.5. Pentru studentii care au studiat in strainatate, recunoasterea activitatii desfasurate in cadrul programelor de studii, se face in conformitate cu Sistemul Europen de Credite Transferabile (ECTS).

3.6.EXAM. DE DIPLOMA, EXAM. DE ABSOLVIRE, SUSTINERE DISERTATII


Examenele de diploma si de absolvire si sustinerea disertatiilor se desfasoara potrivit Regulamentul privind continutul si metodologia de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la tipurile de invatamant organizate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

 

Cercetare universitara studenteasca,participarea studentilor la contractele catedrelor


1. Studentii au acces la baza materiala de cercetare a laboratoarelor U.T.C.B. sub indrumarea directa a personalului didactic in cadrul activitatilor privind elaborarea proiectelor de diploma, a lucrarilor de dizertatie, a lucrarilor stiintifice studentesti etc.
2. Studentii pot face parte din echipele de proiectare/cercetare initiate de personalul didactic pe baza de contract.

1. Studentii pot fi antrenati in tehnoredactarea unor materiale didactice sub indrumarea autorilor, cadre didactice.
2. Studentii pot fi antrenati in elaborarea de materiale didactice format multimedia in cadrul activitatilor cercurilor stiintifice sau ale catedrelor.

1. Remunerarea studentilor pentru activitatile de colaborare cu catedrele se va face in conformitate cu dispozitiile financiar-contabile in vigoare.

 

Drepturile si indatoririle studentilor, sanctiuni5.1. DREPTURILE studentilor sunt urmatoarele:

5.1.1. Sa beneficieze de gratuitatea invatamantului universitar cu exceptia celor admisi in U.T.C.B. pe locuri cu taxa.
5.1.2. Sa frecventeze toate categoriile de activitati profesionale prevazute in planurile de invatamant.
5.1.3. Sa beneficieze de serviciile bibliotecii universitatii.
5.1.5. Sa beneficieze de reteaua de calculatoare a universitatii in conditiile respectarii regulamentului de functionare a acesteia.
5.1.5. Sa participe la activitatea de cercetare stiintifica a catedrelor universitatii si din cercurile studentesti precum si la concursurile profesionale organizate in universitate.
5.1.6. Sa ia parte la activitatile culturale si sportive organizate in spatiile universitatii.
5.1.7. Sa beneficieze de burse in conditiile prevazute de regulamentul de acordare a burselor in U.T.C.B., inclusiv de burse de studiu in strainatate in cadrul programelor universitatii.
5.1.8. Sa beneficieze de serviciile de cazare si cantina universitatii, in conditiile prevazute de regulamentul de functionare corespunzator.
5.1.9. Sa beneficieze de tabere gratuite sau subventionate in conditiile respectarii regulamentului de acordare a acestor facilitati.


5.2. INDATORIRILE studentilor sunt urmatoarele:

5.2.1. Sa respecte prevederile acestui regulament si prevederile Cartei U.T.C.B.
5.2.2. Sa participe la activitatile profesionale cuprinse in planul de invatamant.
5.2.3. Sa foloseasca in relatiile cu colegii, cadrele didactice si personalul angajat al U.T.C.B. un limbaj civilizat (fara trivialitati,obscenitati etc.) si sa aiba o tinuta si un comportament corespunzator, prin care sa nu incalce legile tarii si normele de comportare in societate.
5.2.5. Sa mentina curatenia si ordinea in spatiile de invatamanet si in cele comune.
5.2.5. Sa nu introduca, sa hnu foloseasca sau sa comercializeze in spatiul universitar (de invatamant, auxiliar, camine, cantina etc) bauturi alcoolice sau alte produse interzise de lege (arme de orice fel, droguri, materiale pornografice etc.).
5.2.6. Sa utilizeze pentru anunturi numai panourile special amenajate in facultati, afisajul in alte locuri fiind interzis cu desavarsire.
5.2.7. Sa pastreze integritatea bazei materiale a universitatii: cladiri, incaperi (spatii de invatamant, spatii de cazare, cantina, biblioteci), grupuri sanitare, mobilier, dotari din laboratoare, instalatii sanitare si electrice, etc.
5.2.8. Sa raspunda material, indivisual sau in grup, dupa caz, de pagubele pricinuite spatiilor de invatamant, auxiliare, mobilierului, instalatiilor sanitare si electrice, dotarilor de orice fel, spatiilor de cazare si cantinei etc.
5.2.9. Sa sesizeze direct, verbal sau in scris, conducerea facultatii constatarea unor abateri de la disciplina universiatra, de la normele e comportament civilizat si e la prevederile puncelor 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 si 5.2.7, abateri care se petrec sau care s-au petrecut recent in spatiile universitatii (spatii de invatamant, spatii de cazare, cantina, biblioteci, laboratoare, diverse dotari, instalatii sanitare si electrice etc.).

 

 

5.3. SANCTIUNI

5.31. Pentru incalcarea prevederilor inscrise in art. 5.2. se vor aplica, in functie de gravitatea abaterilor, urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment scris

b) mustrare scrisa

c) exmatricularea din facultate
5.3.2. Sanctiunea prevazuta la punctul 5.3.1. se aplica pentru abateri de la prevederile punctelor 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 si 5.2.5.
5.3.3. Sanctiunea prevazuta la punctul 5.3.1.b se aplica pentru abateri repetate de la prevederile punctelor 5.2.1, 5.2.2 si 5.2.3 si pentru abateri de la prevederile punctelor 5.2.6 si 5.2.7.
5.3.5. Sanctiunea prevazuta la punctul 5.3.1.c se aplica pentru abateri grave sau repetate de la prevederile punctelor 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7 si pentru abateri de la prevederile punctului 5.2.5.
5.3.5. Sanctiunile de la punctele 5.3.1.a si 5.3.1.b se aplica prin decizia conducerii facultatii sau universitatii iar sanctiunea de la punctul 5.3.1.c se propune de conducerea facultatii pentru abateri grave si/sau repetate si se valideaza de conducerea universitatii.
5.3.6. La aplicarea sanctiunii de la punctul 5.3.1.c nu se restituie textele achitate de student (de inscriere si/sau de studiu, de camin pentru luna in curs etc.) iar daca studentul exmatriculat are datorii fata de universitate (carti din biblioteca, materialte didactice, cazarmament, vesela etc.), acestea se vor recupera pe cale legala.
5.3.7. Evidenta abaterilor se tine de secretariatele facultatilor, toate sanctiunile fiind introduse in dosarele studentilor sanctionati.
5.3.8. In cazul in care abaterile comise de studenti implica pagube materiale sau prejudicii aduse spatiului universitar si/sau datoriilor universitatii sanctiunile vor fi insotite de masuri pentru recuperare integrala a contravalorii acestora de la cei vinovati, conform punctului 5.2.8 din prezentul regulament.
5.3.9. Constatarea abaterilor de la prevederile art. 5.2 se poate face de catre studenti, cadre didactice, personal tehnic - administrativ, personal de paza, care trebuie sa aduca la cunostinta conducerii facultatii in care a fost localizata abaterea constatata, in cel mai scurt timp posibil.
5.3.10. In cazul in care autorul sau autorii abaterii au putut fi identificati, raspunderea materiala este individuala, revenind aceluia sau acelora care au savarsit-o.
5.3.11. In cazul in care autorul sau autorii abaterii nu pot fi identificati, raspunderea materiala este colectiva sau in grup si revine studentilor subgrupei, grupei, anului, locatarilor unei camere de camin etc., care au avut activitate in spatiul in care s-a produs abaterea.

5.3.12. Evaluarea daunelor de orice fel, produse de studenti cu/fara intentie, din neglijenta, din neatentie etc. se face, in vederea recuperarii integrale a cheltuielilor de remediere, de catre administratorii cladirilor U.T.C.B. impreuna cu Directia Administrativa si Directia Tehnica ale universitatii.

Evaluarea trebuie sa fie corecta, obiectiva si sa cuprinda; dupa caz, in afara costului de efectuare a remedierilor, completarilor etc., cheltuielile generate de scoaterea din folosinta pe periaoda remedierilor a spatiilor, mobilierului, instalatiilor etc., la care sau produs daune materiale.
5.3.13. Recuperarea pagubelor materiale se face de catre Directia Administrativa a universitatii.
5.3.15. Studentii bursieri ai anului I, exmatriculati din diferite motive , vor fi obligati la restituirea integrala a sumelor incasate cu titlu de bursa.


DISPOZITII FINALECapitolul 6. DISPOZITII FINALE


6.1. Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu semestrul al II-lea al anului universitar 2000/2001.
6.2. Modificari ale regulamentului se pot face numai cu aprobarea Senatului Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
6.3. Modificarile necesare operate in regulament intra in vigoare odata cu inceputul urmatorului an universitar.


Aprobat in Sedinta Senatului U.T.C.B din data de 05.02.2001