Admitere

Numar de locuri

15 iulie – 17 iulie 2020 – Admitere MASTER

14 septembrie – 16 septembrie 2020 – Admitere MASTER

De ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere
2. 
Diploma de licență, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
3. 
Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute 
4. 
Certificatul de naștere
5. 
Certificatul de căsătorie
6. 
Cartea sau buletinul de identitate
7. 
Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Documentele se depun în copii certificate de comisia de admitere)

Care este modalitatea de admitere?

Pentru admiterea la studii de master inscrierea se desfășoară conform indicațiilor furnizate pe platforma de înscriere online.

Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și a unui eseu vocational (in loc de proba interviu) luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență.

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii înv. nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate a Ministerului Educației și Cercetării, precum și absolvenții de un alt program de masterat.

Eseul vocațional constituie proba pentru domeniul de științe inginerești (in loc de proba interviu) .

Eseul vocational se va referi la:
i. Studiile și activitatea anterioară a candidatului
ii. Argumentarea alegerii programului de studiu
iii. Planul personal de educație și pregătire profesională
iv. Planul de dezvoltare a carierei
Eseu vocational va fi evaluat de Comisia de concurs după următoarele criterii:
i. Competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales (C1)
ii. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales (C2)
iii. Corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei (C3)
c. va fi notat către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota la fiecare criteriu de evaluare a eseului, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.